Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2021 -2022 , proběhne    5.5.  2021

od 10.00 - do 12.00 hod

 

Náhradní termín zápisu je 13.5. 2021. Termín je určený pro ty, kteří se z důvodu onemocnění nebo karantény nemohou zúčastnit řádného termínu.

 

Rády vás uvidíme i s dětmi, ale pokud nebudete moci dorazit, je možné žádost podat i elektronicky, nebo do schránky v MŠ.

 

Potřebné dokumenty, které musíte odevzdat :

Vyplněnou žádost,

prostou kopii rodného listu,

kopii očkovacího průkazu.

 

Dokumenty obdržíte i v naší mateřské škole.

 

Těšíme se na Vás.

 

 

přihláška ke stažení zde

čestné prohlášení ke stažení zde

 

 

Kritéria pro přijímání dětí:

Ředitelka Mateřské školy Kraslice, Lipová cesta 1091, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 258/2000 Sb. – pravidelné očkování).

 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

 

 

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Kraslice.

 

Spádová oblast Kraslice

 

 8

Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti Kraslice/věk dítěte.

 

Dosažení 4 let věku do 31. 8.

 

7

 

Dosažení 3 let věku do 31. 8.

 

6

Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem v jiné spádové oblasti.

Trvalý pobyt v jiné obci

 5

Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti Kraslice/věk dítěte.

 

Dosažení věku 2 let do 31.8.

4

Dítě s trvalým pobytem v jiné spádové oblasti/věk dítěte.

 

Dosažení věku 4 let do 31.8.

3

Dítě s trvalým pobytem v jiné spádové oblasti/věk dítěte.

 

Dosažení věku 3 let do 31.8.

2

Dítě s trvalým pobytem v jiné spádové oblasti/věk dítěte.

 

Dosažení věku 2 let do 31.8.

1

 

 

1.

 Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území české republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.    

                   

2.

Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné

 a) děti jsou čistotné – nemají plenky,

 b) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků.

 

III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu.